Önümler

 • Custöriteleşdirilen kondensatorlar we guradyjylar

  Custöriteleşdirilen kondensatorlar we guradyjylar

  Jikme-jik Biziň ýöriteleşdirilen kondensatorlarymyz we guradyjy enjamlarymyz, aýratyn talaplary bolan programmalar üçin iň oňat çözgüt hödürleýär.Müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri taýýarlamakda we öndürmekde köp ýyllyk tejribämiz bar we şonuň üçin islendik programma üçin diýen ýaly ýörite kondensatorlary we guradyjylary sowadyp bileris.Garşy akymly ýokary öndürijilikli senagat ýylylygy dikeldiş bölümi.Howa ýa-da tozanly tüsse bar bolan ýagdaýynda berk, ykjam we ygtybarly.Perokarky perfo ...
 • Atylylyk çalşyjy ýörite hyzmatyň ýöriteleşdirilen önümçiligi

  Atylylyk çalşyjy ýörite hyzmatyň ýöriteleşdirilen önümçiligi

  Özbaşdaklaşdyrma Müşderileriň talaplaryna we degişli tehniki parametrlere görä düzüň 1. Orta 2. Suwuk akym derejesi 3. Iş basyşy 4. Iş güýji 5. Giriş we çykyş temperaturasy 6. Baglanyş görnüşi / ululygy (islege görä) 7. Boýag talaplary yzarlamak işi 1. Synag tapgyrynda berk synag we gözden geçirmek 2. Önümleri doly gutarýança amaly ýagdaý bilen yzygiderli sazlaň Senagat gazanlarynda dürli kömekçi enjamlar bar we gazany tygşytlaýar ...
 • A213 T22 Finirlenen turba ýylylyk çalşyjy Fin Tube gaty görnüşli sowuk çyzyldy

  A213 T22 Finirlenen turba ýylylyk çalşyjy Fin Tube gaty görnüşli sowuk çyzyldy

  Turbanyň görnüşi: bökdençsiz (Sowuk çyzylan)
  Soňy: Düz uçlar ýa-da kesilen uçlar.
  Faceerüsti gorag: gara reňk, poslama garşy ýag ýa-da lak.

 • 63/37 Bürünç turbalar

  63/37 Bürünç turbalar

  Jikme-jik umumy ekstruziýa önümçilik kuwwaty “Extruded Fin Tubes Extrusion Facility” -yň umumy aýratynlyklary: 30 sany arassalaýjy maşyn.Gündelik kuwwaty 50000 metre çenli.Ekstrudirlenen ganatlaryň görnüşi: gaty ýönekeý we sertifikatly.Turbanyň OD: 12mm min. ~ 50.8mm (2 ”) iň ýokary.Turbanyň uzynlygy: iň ýokary 18 metr.Fin beýikligi: iň ýokary 16,5 mm.Galyňlygy: appr.0.4mm / 0.5mm / 0.6mm Fin Pitch: 1,5mm min.Aýratynlyklary Extruded Bimetall Finned Tube iki dürli material bilen birleşdirildi.Önümler ...
 • 70/30 Bürünç turbalar

  70/30 Bürünç turbalar

  Önümiň beýany Datang dürli sebitlerde ulanylýan 70/30 bürünç turbalaryny öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Galaýy we az mukdarda arsenik bolan mis sink garyndysy.Dezinifikasiýa garşy inhibitor hökmünde goşulýar.Garyndy güýç we süýümliligiň gowy kombinasiýalaryny görkezýär we ajaýyp sowuk iş häsiýetleri we has arzan bahasy islenilende saýlanýar.70/30 Bürünç turbalar esasan şeker senagatynda, ok-däri we baş inerenerde ulanylýar ...
 • 70/30 Cupronickel turbalary

  70/30 Cupronickel turbalary

  Önümiň beýany Datang, 70% mis 30% nikel garyndysy bolan 70/30 Cupro Nikel turbalaryny öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär, deňiz we duzly suw şertlerinde poslama garşylygy gowulandyrýar.70/30 Cupro Nikel Tube ýylylyk çalşyjylary, ýokary kuwwatly elektrik stansiýalary, gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş işleri, kondensatorlar, deňizdäki nebit desgalary, distiller turbalary, bugarýanlar üçin giňden ulanylýar.70/30 Cupronickel turbalarynyň tehniki spesifikasiýasy:
 • 90/10 Cupronickel turbalary

  90/10 Cupronickel turbalary

  Önümiň beýany Datang, deňiz suwundaky poslama garşy ajaýyp garşylygy bolan 90/10 Cupro Nikel Tube öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Mundan başga-da, bu turbalaryň poslama we howanyň täsirine ýokary garşylygy bar.Cupro Nikel Tubes adaty temperaturalarda gowy güýç we süýümlilik, ýokary temperaturalarda bolsa has ýokary güýç.Kondensatorlarda, sowadyjylarda, elektrik stansiýalarynda, gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş işlerinde we ýylylyk çalşygynda giňden ulanylýan 90/10 Cupro Nikel turbalary ...
 • Admirality bürünç turbalary

  Admirality bürünç turbalary

  Önümiň beýany Datang, mis sink garyndysy we 30% sink we 1% galaýy emele getirýän Admiralty bürünç turbasyny öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Admiralty bürünç turbalary ýokary poslama we eroziýa garşylygy bilen meşhurdyr.Admiralty bürünç turbalary köp dürli programmalarda ulanylýar;howa sowadyjylary, bugardyjylar, gyzdyryjylar, went kondensatorlary, kondensat sowadyjylar, suw gyzdyryjylar, generatorlar, gämi gurluşyk, elektrik stansiýalary we süýjediji desgalar.Tehniki spesifikasiýa ...
 • Ekstrudirlenen Bimetal Finli turbalar

  Ekstrudirlenen Bimetal Finli turbalar

  Fin görnüşi: Extruded Fin Tube

  Turba materialy: Uglerod polat, poslamaýan polat, mis, alýumin

  Jemleýji material: Mis, alýumin

  Fin turbanyň uzynlygy: Çäk ýok

  Önümiň beýany : Ekstrudirlenen Bimetal Finirlenen turbalar, Datang ýylylyk geçirijisi Hytaý bazaryndaky ýylylyk çalşyjylary üçin ýokary hilli turbalary öndürijileriň arasynda birinji orunda durýar.

 • Alýumin bürünç turbalary

  Alýumin bürünç turbalary

  Önümiň beýany Datang, alýumin we arsen goşundylary bilen mis sink garyndysy bolan Alýumin bürünç turbasyny öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Alýumin bürünç turbasy ajaýyp poslama we eroziýa garşylygy bolup, deňiz gurşawynda ulanmak üçin amatly edýär.Alýumin bürünç turbasy, gäminiň kondensatorlaryny, nebit sowadyjylaryny we ygtybarlylygy zerur bolan agressiw şertlerde ulanylýan beýleki ýylylyk çalşyjylary öndürmek üçin kesgitlenendir.Alýumin bürünç T-iň tehniki spesifikasiýasy ...
 • Extruded Fin Tube

  Extruded Fin Tube

  “Datang” sowuk aýlawly ekstruziýa prosesi bilen öndürilýän “Extruded Fin Tubes” öndürýär.“Extruded Fin”, içki esasy turbanyň üstünde deňleşdirilen uly diwar galyňlygy bolan daşky alýumin turbasyndan emele gelýär.Iki turba, bir amalda spiral görnüşinde alýumin zynjyrlaryny ýokaryk we daşyna çykarýan aýlanýan diskler bilen üç duralganyň üsti bilen gysylýar.Ekstruziýa prosesi gabyklary gatylaşdyrýar we ahyrky kökdäki meňzeş metal kontaktlaryň öňüni alýar.Exposedüze çykarylan daşarky ýüz alýumin bolup, çyglylygyň girip bilýän ýanaşyk gabyklarynyň arasynda minutlyk boşluk ýok.Bu ýylylyk geçirmek üçin giňeldilen ýer ulanylanda garaşylýan gowy netijeliligi üpjün edýär.Tamamlamak prosesinde nepis alýumin daşky turbasy bilen zerur metalyň içki esasy turbasynyň arasynda berk mehaniki baglanyşyk bolýar.

 • Mis turbalary

  Mis turbalary

  Mis turbalary Datang, suw geçiriji we sowadyjy üçin mis turbalaryny degişli önüm ülňülerine laýyklykda eksport edýär.“Sunraj”, sowadyjy we kondisioner pudagynyň talaplaryna görä iň ýokary öndürijilik ülňülerine laýyk gelýän takyk spesifikasiýalara niýetlenen daşky diametri we diwar galyňlygy kombinasiýalarynyň doly toplumyny mis turbalary bilen üpjün edýär.Bu mis turbalar, göz öňünde tutulan programmalara laýyk dürli synaglarda bar.Bu mis turbalar ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4