T görnüşli ýokary täsirli ýylylyk çalşygy gutarnykly turba

Gysga düşündiriş:

T fin turbasy, ýeňil turbanyň togalanmagy we galyplary bilen öndürilýän ýokary täsirli ýylylyk çalşygy turbasynyň bir görnüşidir.Gurluşyna mahsus turba ýüzüniň daşynda spiral halka T tuneli emele gelýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

● arealaňaç turba umumy material: Uglerod polat, mis, poslamaýan polat, garyndy

● Arealaňaç turba OD: 10-38mm

● Fin meýdançasy: 0,6-2mm

● Fin beýikligi: <1,6mm

● Fin galyňlygy: ~ 0.3mm

T görnüşli Fin Tube

T fin turbasy, ýeňil turbanyň togalanmagy we galyplary bilen öndürilýän ýokary täsirli ýylylyk çalşygy turbasynyň bir görnüşidir.Gurluşyna mahsus turba ýüzüniň daşynda spiral halka T tuneli emele gelýär.

Turbanyň daşyndaky gurşaw gyzdyrylanda tuneliň ýadrosynda köpürjikleri emele getirýär.Tuneliň boşlugy gyzgyn ýagdaýda bolany üçin, köpürjik ýadrosy çalt giňelýär we yzygiderli gyzdyrmak arkaly içerki basyşy çalt ýokarlandyrýar, soňra turbanyň üstündäki ýarykdan çykýar.Güýçli güýç we köpürjikleriň ýarylmagy bilen belli bir otrisatel basyş bar we pes temperatura suwuklygy T tuneline yzygiderli gaýnadyp emele getirýär.Gaýnatmagyň bu usuly, bir sagadyň içinde ýeňil turbadan we ýerüsti kwadratdan has uly bolýar, şonuň üçin T görnüşli turba gaýnadylýan ýylylygy geçirmek ukybyna has ýokarydyr.

T şekilli Fin Tube aýratynlyklary

(1) Gowy ýylylyk geçiriji täsiri.Heatylylyk gaýnadyş koeffisiýenti R113 işleýän gurşawdaky ýagtylyk turbasyndan 1,6 ~ 3,3 esse ýokary.

.Muňa derek sowuk gurşaw gaýnap biler, T şekilli fin turba ýylylyk çalşyjyda temperatura bary-ýogy 2 ℃ 4 When bolanda.Köpürjik ýakyn, üznüksiz we çalt.Şonuň üçin T görnüşli turba ýeňil turba bilen deňeşdirilende özboluşly artykmaçlyklary emele getirýär.

(3) Orta bir turbaly synag üçin CFC 11 bilen, T görnüşli gaýnadýan ýyladyş koeffisiýentiniň ýeňil turbanyň 10 essesidigini görkezdi.Suwuk ammiak orta synag synag netijeleri üçin, T görnüşli turbanyň umumy ýylylyk geçirijilik koeffisiýenti ýeňil turbanyň 2,2 essesidir.C3 we C4 uglewodorod bölüji diňiniň gaýtadan işleýän senagat kalibrlemesi, T görnüşli turbanyň ýylylyk geçirijilik koeffisiýentiniň pes ýükdäki tekiz turbadan 50%, agyr ýükde 99% ýokarydygyny görkezýär.

(4) Bu görnüşli gözenek turbanyň turba bahasy arzan.

. ýylylyk geçiriş täsiri masştabda täsir etmeýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň